โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ เครือบริษัทเบทาโกร

“โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ เครือบริษัทเบทาโกร”
โดยคณะศิลปศาสตร์ มจธ. กับบริษัท ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เครือเบทาโกร จำกัด ได้จัดอบรมหลักสูตร BE’TALK-STEP TO INTERNATIONLIZATION ภายใต้โครงพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ เครือบริษัทเบทาโกร รุ่นที่ 1/2561 ในวันพุธที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เพื่อนำเสนอแนวคิดในการพัฒนาบริษัท ฯ ตามปัญหาในชีวิตประจำวันที่พบเห็น ทั้งนี้ภายในงานมีการแสดงโปสเตอร์และให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถซักถาม โดยตลอดทั้งงานใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือสื่อสารแสดงถึงความพร้อมในการเข้าสู่ความเป็นสากลของบุคลากรบริษัท ฯ โดยมี ดร.ถนอมวงศ์ แต้ไพสิฐพงษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสายงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์งานกฏหมายและจัดซื้อ บริษัทศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เครือเบทาโกร จำกัด  เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.พรนภิส ดาราสว่าง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาความเป็นสากล มจธ. ในฐานะที่ปรึกษาโครงการ ฯ เข้าร่วมงานในครั้งนี้ และ ดร.อรกัญญา เยาหะรี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาผู้ใหญ่และพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรม (หัวหน้าโครงการ ฯ) มจธ. เป็นผู้กล่าวต้อนรับสำหรับงานนี้ได้เชิญ Keynote Speakers ได้แก่ พระบุญฤทธิ์ คำเหลือง มาช่วยสร้างแรงบันดาลใจในหัวข้อ English Changes me to become the moment Buddhist monk และเทศนาธรรมเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างจับใจ ส่วนนายปิ่นกมล เรืองเดช มาสร้างแรงบันดาลใจในหัวข้อ Richy Innovation สามารถสะกดคนทั้ง Hall ให้ตาค้างกับสิ่งที่บริษัทดำเนินการในปัจจุบัน ซึ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย พนักงานในกลุ่มงานด้าน Production ด้าน IT ด้าน Engineering และด้าน Strategic Functions จำนวนทั้งสิ้น 82 คน ทั้งนี้ภายในงานอบรมฯ สามารถสร้างบรรยากาศให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันได้เป็นอย่างดี และยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรในส่วนต่าง ๆ กับการก้าวเข้าสู่ความเป็นสากลของบริษัท ฯ ในอนาคต