การอบรม Forum หัวข้อ “Roles of facilitators in language classrooms”

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 สายวิชาภาษา  คณะศิลปศาสตร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเรียน แบบActive  Learning ซึ่งเป็นการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมาย เน้นการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์และลงปฏิบัติร่วมกันระหว่างผู้เรียน  โดยบทบาทของครูเป็นผู้พัฒนากระบวนการและ กิจกรรม (Facilitators)  ที่จะทำให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้เพิ่มเติมและการเรียนแบบ Active Learning สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่จัดโดยสายวิชาภาษาได้  สายวิชาฯ จึงได้มีการจัดอบม Forum  ในหัวข้อ “Roles  of  facilitators  in  language   classrooms” ให้แก่อาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจ จำนวน 30 ท่าน โดยได้เรียนเชิญ ผศ.ดร.พิเชษฐ์  พินิจ  รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ และผศ.ดร.อนุศิษฏ์ อันมานะตระกูล  รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ เทคโนโลยี มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้    โดยกิจกรรมมีการเสวนา เรื่องความหมาย ที่มา ความจำเป็นของ Facliltators บทบาทของ Facliltators ในการสอนภาษาอังกฤษ และแบ่งกลุ่ม อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน