สัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วย “ก้าวต่อไปเพื่อการพัฒนาหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป”

เมื่อวันพุธที่ 10 มกราคม 2561 คณะศิลปศาสตร์ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วย “ก้าวต่อไปเพื่อ การพัฒนาหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป” ของคณะศิลปศาสตร์ เพื่อให้อาจารย์สายวิชาการ นักพัฒนาการศึกษา และนักวิจัย จำนวน 40 ท่าน เข้าร่วมพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้เป็นหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปของคณะศิลปศาสตร์ ที่มีผลลัพธ์การเรียนรู้/ เป้าหมาย (Learning Outcomes) ตามแนวทางของ KMUTT QF และเพื่อจัดตั้งคณะ ทำงานพัฒนาหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปและนำความเห็นจากการสัมมนาฯไป ดำเนินการต่อไป ซึ่งการจัดสัมมนาในครั้งนี้ ได้เรียนเชิญ รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา การศึกษา มาบรรยาย ในหัวข้อ “ก้าวสำคัญของการพัฒนาหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปของคณะศิลปศาสตร์” และนำเสนอแนวทางการพัฒนาหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ของคณะศิลปศาสตร์ โดย ผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ, อาจารย์วรงค์ ถาวระ และ ผศ.ดร.วรีสิริ สิงหศีริ   นอกจากนี้มีการทบทวนเป้าหมาย (Learning Outcomes) ของรายวิชา GEN และ LNG พร้อมทั้งระดมความเห็นและสรุปการระดมสมองเกี่ยวกับเป้าหมาย (Learning Outcomes) ของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มย่อย และจัดตั้งคณะทำงานฯ