นักศึกษาปริญญาเอก คณะศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขันนำเสนอผลงาน Three Minute Thesis ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 Mr. HAI LIN นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขันนำเสนอผลงาน Three Minute Thesis ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการแข่งขันโดย DTAC และ ชมรมบัณฑิตศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่ง Mr. HAI LIN ได้เป็นตัวแทนของประเทศไปประกวดระดับโลก ณ The University of Queensland (UQ) ประเทศออสเตรเลีย โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา คือ ผศ.ดร. วรรณภา ตระกูลเกษมสุข จากสายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ มจธ. และ ผศ.ดร.ปัทมวรรณ จิมากร ซิลลิ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์