โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มจธ. บ่อเกลือ – บางมด ณ พื้นที่อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่านโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มจธ. บ่อเกลือ – บางมด ณ พื้นที่อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 ถึงวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ได้จัด “โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มจธ. บ่อเกลือ – บางมด ณ พื้นที่ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน”   ให้กับนักศึกษารายวิชา SSC 221 สุนทรียศาสตร์ ได้ฝึกการวางแผนการ อบรมเชิงปฏิบัติการ และการลงพื้นที่สู่ภาคปฏิบัติ อีกทั้งพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพของเยาวชนในพื้นที่ผ่าน การอบรมเชิงปฏิบัติการ 5 ฐานการเรียนรู้ โดยนักศึกษารายวิชา SSC 221 ตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ ฐานที่ 1 วิถีแห่งการชงชาและผลิตภัณฑ์ แปรรูปจากเผือก เพื่อสอนวิธีการชงชาที่ถูกต้อง และสอนการแปรรูป เผือกให้เป็นขนมทานคู่กับชา ฐานที่ 2 ละอ่อนน้อยปิ๊กบ้านเฮา เพื่อสอนวิธีการออมเงินที่ถูกต้อง และฝึกทักษะ การนำเสนอที่ดี (เน้นการพูด, การฟังและการแสดง) ฐานที่ 3 แพ็กเกจ แพ็กกล่อง เพื่อให้ความรู้การออกแบบ บรรจุภัณฑ์สินค้า ฐานที่ 4 พวงกุญแจตุ๊กตากาดละอ่อน เพื่อสอนการทำพวงกุญแจรูปมัคคุเทศก์น้อย และชุดประจำท้องถิ่น และฐานที่ 5 ละอ่อนออนไลน์ เพื่อสอนกระบวนการถ่ายภาพและนำเสนอวิถีชีวิต ผ่านภาพที่นำเสนอบนสื่อออนไลน์ กิจกรรมครั้งมีการสะท้อนประเด็นการเรียนรู้ การสรุปบทเรียน และการถอดบทเรียนจากการลงพื้นที่ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในพื้นที่ในอนาคต ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 86 คน