โครงการฝึกอบรมการจัดค่ายภาษาอังกฤษสำหรับครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี2561

สายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูและนักเรียนของโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 28-31 มกราคม 2561 ซึ่งประกอบด้วย โครงการย่อย 2 โครงการ คือ

  1. โครงการฝึกอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษสำหรับครูโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว
  2. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

การอบรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและความสนใจจากผู้เข้าอบรมเป็นอย่างดีโดยมีครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เข้ารับการอบรมจำนวน 27 คน และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนพระราชทานนายาว จังหวัดฉะเชิงเทรา กว่า 350 คน ทั้งนี้การจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้สอนและครูผู้สอนวิชาอื่น ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมมีแนวทางในการจัดค่ายภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนา ภาษาอังกฤษของนักเรียนของตนเอง และเพื่อมุ่งผลิตบัญฑิตที่มีความรู้ความชำนาญในด้านการเรียน การสอนภาษาอังกฤษ เข้าถึงจริยธรรมของครูและประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้เรียน ในรายวิชาทางด้านการสอน โดยเน้นวิธีการเรียนการสอนที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ในการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษนี้ ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้ทั้งทักษะทางภาษา และได้เรียนรู้ความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อการใช้ ภาษาอังกฤษ  เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษต่อไป