Publication List

Search :

 

159 entries « 1 of 4 »

2017

สันติ เจริญพรพัฒนา วรรณา เต็มสิริพจน์, ศศิธร สุวรรณเทพ ชมพูนุท สวนกระต่าย และ กฤษณพงศ์ กีรติกร (2017). รายงานการวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพและการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ. 2017. (Type: Report | BibTeX | Tags: report, Sasitorn Suwannathep, ศศิธร สุวรรณเทพ)
Ambele, E; Watson Todd, R (2017). Adding Rigour to Language Variety Continua. Proceedings from DRAL 3/19th ESEA: the international conference on Doing Research in Applied Linguistics 3 / 19th English in South-East Asia Conference 2017, Thailand: Knowledge Exchange for Innovation Center (KX), Bangkok, 2017. (Type: Proceeding | Links | BibTeX | Tags: Eric Ambele, proceeding, Richard Watson Todd)
Towns, S; Watson Todd, R (2017). Methods for Identifying Relations and Associations in Text. Selected Proceedings from DRAL 3/19th ESEA: the international conference on Doing Research in Applied Linguistics 3 / 19th English in South-East Asia Conference 2017, Thailand: Knowledge Exchange for Innovation Center (KX), Bangkok, 2017. (Type: Proceeding | BibTeX | Tags: proceeding, Richard Watson Todd, Stuart Towns)
Watson Todd, R (2017). Serendipity in Research and the Threat of Technology. Selected Proceedings from DRAL 3/19th ESEA: the international conference on Doing Research in Applied Linguistics 3 / 19th English in South-East Asia Conference 2017, Thailand: Knowledge Exchange for Innovation Center (KX), Bangkok, 2017. (Type: Proceeding | BibTeX | Tags: proceeding, Richard Watson Todd)
Lieungnapar, A; Watson Todd, R; Trakulkasemsuk, W (2017). Genre Induction from A Linguistic Approach. 2017. (Type: Journal | BibTeX | Tags: Journal, Richard Watson Todd, Wannapa Trakulkasemsuk, วรรณภา ตระกูลเกษมสุข)
Watson Todd, R (2017). An Opaque Engineering Word List: Which Words Should A Teacher Focus On?. 2017. (Type: Journal | BibTeX | Tags: Journal, Richard Watson Todd)
Watson Todd, R (2017). Response to Editorial - The Death of the Editorial. 2017. (Type: Journal | BibTeX | Tags: Journal, Richard Watson Todd)

2016

ศศิธร สุวรรณเทพ, (2016). บทบาทของอาจารย์เกื้อหนุนในการเรียนการสอนเชิงรุก : กรณีการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. Proceedings การประชุมวิชาการ The 5th PSU Education Conference “Instructional Design for Autonomous Learners”, ไทย: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, สงขลา, 2016. (Type: Proceeding | BibTeX | Tags: proceeding, Sasitorn Suwannathep, ศศิธร สุวรรณเทพ)
ปินะยาถ สิริรัตนาวงศ์ ศศิธร สุวรรณเทพ, สุเมธ ท่านเจริญ และ ก้องกาญจน์ วชิรพนัง (2016). การศึกษาการเปลี่ยนแปลงบริบทชุมชนช่องสาริกาหลังจากมีการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่. Proceedings การประชุมวิชาการนวัตกรรมเพื่อสุขภาวะชุมชน, ไทย: อาคารเคเอ็กซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, กรุงเทพฯ, 2016, (Abstract). (Type: Proceeding | BibTeX | Tags: Kongkarn Vachirapanang, proceeding, Sasitorn Suwannathep, ก้องกาญจน์ วชิรพนัง, ศศิธร สุวรรณเทพ)
เรวัติ อยู่สุข, ศศิธร สุวรรณเทพ และ สุเมธ ท่านเจริญ (2016). การศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร: กรณีศึกษา ตำบลบ่อเกลือใต้ จังหวัดน่าน. Proceedings การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, ไทย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, จังหวัดนครปฐม, 2016. (Type: Proceeding | BibTeX | Tags: proceeding, Sasitorn Suwannathep, ศศิธร สุวรรณเทพ)
Louw, S; Watson Todd, R; Jimarkon, P (2016). Teacher Trainers’ Beliefs about Feedback on Teaching Practice: Negotiating the Tensions between Authoritativeness and Dialogic Space. 2016. (Type: Journal | BibTeX | Tags: Journal, Pattamawan Jimarkon, Richard Watson Todd, ปัทมวรรณ จิมากร)
Sarwar, I; Suwannathep, S; Tanchareon, S (2016). The Changing Patterns of Mlabri Tribe's Livelihood in Coexistence with Forest. Proceedings from ENRIC 2016: the 2nd Environment and Natural Resources International Conference "Interdisciplinary Approaches to Save Future Earth Environment, Thailand: Krungsri River Hotel, Phra Nakhon Si Ayutthaya, 2016. (Type: Proceeding | BibTeX | Tags: proceeding, Sasitorn Suwannathep, ศศิธร สุวรรณเทพ)
Wongkerd, J; Vasutapitak, P; Suwannathep, S; Thavara, W (2016). A Comparison the Graduates’ Performance in General Education Course. Proceedings from BUU2016: the 5th Burapha University International Conference 2016 "Harmonization of Knowledge towards the Betterment of Society", Thailand: Bangsaen, Chonburi, 2016. (Type: Proceeding | BibTeX | Tags: proceeding, Sasitorn Suwannathep, Warong Thavara, วรงค์ ถาวระ, ศศิธร สุวรรณเทพ)
อิสมา ซาร์วาร์, ศศิธร สุวรรณเทพ และ สุเมธ ท่านเจริญ (2016). ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตที่อยู่ร่วมกับป่าของกลุ่มชาติพันธุ์มละบริ. Proceedings การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ, ไทย: สมุทรปราการ, 2016. (Type: Proceeding | BibTeX | Tags: proceeding, Sasitorn Suwannathep, ศศิธร สุวรรณเทพ)
Pojanapunya, P; Watson Todd, R (2016). Keywords as a Clue to Disciplinary Identities in the Discussion Sections of Research Articles. Proceedings from RtICELT: 1st RMUTT International Conference on English Language Teaching 2016 "Diversity and Identity", Thailand: Rajamangla University of Technology Thanyaburi (RMUTT), Pathum Thani, 2016. (Type: Proceeding | BibTeX | Tags: proceeding, Punjaporn Pojanapunya, Richard Watson Todd, ปัญจพร พจนปัญญา)
Watson Todd, R (2016). Commonalities and Diversity in Effective Teaching. Proceedings from RtICELT: 1st RMUTT International Conference on English Language Teaching 2016 "Diversity and Identity", Thailand: Rajamangla University of Technology Thanyaburi (RMUTT), Pathum Thani, 2016. (Type: Proceeding | BibTeX | Tags: proceeding, Richard Watson Todd)
Maneekhao, K; Tepsuriwong, S (2016). A Study of Thai Students’ Opinions on Books for Extensive Reading. 2016. (Type: Journal | BibTeX | Tags: Journal, Kasamaporn Maneekhao, Maneekhao, Saowaluck Tepsuriwong, Tepsuriwong, กษมาภรณ์ มณีขาว, เสาวลักษณ์ เทพสุริวงศ์)
อภิรมย์ อาทิตย์ตั้ง, ศศิธร สุวรรณเทพ และ ปาณเลิศ ศิริวงศ์ (2016). การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเรื่อง Green Living at KMUTT ผ่านการจัดการเรียนการสอน วิชามนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิต. 2016. (Type: Journal | BibTeX | Tags: Journal, Panalert Sirivongse, Sasitorn Suwannathep, ปาณเลิศ ศิริวงศ์, ศศิธร สุวรรณเทพ)
วรรณชร ไชยเดช, ก้องกาญจน์ วชิรพนัง และ ศศิธร สุวรรณเทพ (2016). การพัฒนาด้านความรู้ ด้านทักษะและด้านทัศนคติผ่านการเรียนการสอนเชิงรุก. 2016. (Type: Journal | BibTeX | Tags: Journal, Kongkarn Vachirapanang, Sasitorn Suwannathep, Wannachorn Chaidet, ก้องกาญจน์ วชิรพนัง, วรรณชร ไชยเดช, ศศิธร สุวรรณเทพ)
Hamilton, G; Watson Todd, R (2016). Investigating Models for Second Language Spelling. 2016. (Type: Journal | BibTeX | Tags: Journal, Richard Watson Todd)
Watson Todd, R (2016). Discourse Topics. John Benjamins, Amsterdam, 2016. (Type: Book | BibTeX | Tags: Book, Richard Watson Todd)
Watson Todd, R (2016). Thought-provoking If Not Entirely Persuasive. 2016. (Type: Magazine | BibTeX | Tags: magazine, Richard Watson Todd)

2015

นันทนา บัณฑิตาโสภณ, ศศิธร สุวรรณเทพ และ วรงค์ ถาวระ (2015). การศึกษาผลการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมรายวิชา GEN 241 ความงดงามแห่งชีวิต หลักสูตรนานาชาติ. Proceedings การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, ไทย: จังหวัดกำแพงเพชร, 2015. (Type: Proceeding | BibTeX | Tags: proceeding, Sasitorn Suwannathep, นันทนา บัณฑิตาโสภณ, ศศิธร สุวรรณเทพ)
Wongthanet, W; Watson Todd, R (2015). Are Thai and English News Stories Structured Differently?. 2015. (Type: Journal | BibTeX | Tags: proceeding, Richard Watson Todd, Watcharee Wongthanet, วัชรี วงศ์ทะเนตร)
Pojanapunya, P; Watson Todd, R (2015). Lexical Differences and Similarities in the Humanities and the Sciences. Proceedings from ICLC 2015: The 7th International Conference on Language and Communication, Thailand: National Institute of Development Administration (NIDA), Bangkok, 2015. (Type: Proceeding | BibTeX | Tags: proceeding, Punjaporn Pojanapunya, Richard Watson Todd, ปัญจพร พจนปัญญา)
Wongkerd, J; Suwannathep, S; Thavara, W (2015). Exploring the Graduates' Performance in General Education Course. Proceedings of the Sixth Pacific-Rim Conference on Education, Thailand: Bangsaen Heritage Hotel, Chonburi, 2015. (Type: Proceeding | BibTeX | Tags: proceeding, Sasitorn Suwannathep, ศศิธร สุวรรณเทพ)
พงศ์ หรดาล สุวิมล กีรติพิบูล, พรเลิศ อาภานุทัต ศศิธร สุวรรณเทพ พรรณทิพย์ สุวรรณสาครกุล ขวัญมิ่ง ประเสริฐกุล และ ชมพูนุท สวนกระต่าย (2015). รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติด้านสุขลักษณะที่ดีสำหรับสะพานปลา/ท่าเทียบเรือประมง และตลาดกลางซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำ (มาตรฐานบังคับ). 2015. (Type: Report | BibTeX | Tags: report, Sasitorn Suwannathep, ศศิธร สุวรรณเทพ)
Chankhai, R; Jansamut, P; Rod-im, P; Suwannathep, S; Phoka, N; Soontharapirakkul, K; Duangphakdee, O (2015). Beeswax Harvested from the Abandoned Nests of the Asian Cavity Bees, Apis Cerena. Proceedings from SEATUC: the 9th South East Asian Technical University Consortium Symposium, Thailand: Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima, 2015. (Type: Proceeding | BibTeX | Tags: proceeding, Sasitorn Suwannathep, ศศิธร สุวรรณเทพ)
Suwannathep, S (2015). Restructuring of General Education Program: An Experience of King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT). Proceedings from ICEEPS 2015: the 2015 International Conference on Education, Psychology and Society, Japan: Toshi Center Hotel, Tokyo, 2015. (Type: Proceeding | BibTeX | Tags: proceeding, Sasitorn Suwannathep, ศศิธร สุวรรณเทพ)
Suwannathep, S (2015). Restructuring of General Education Program: An Experience of King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT). Tokyo, Toshi Center Hotel, Japan, 03.02.2015. (Type: Presentation | BibTeX | Tags: presentations, Sasitorn Suwannathep, ศศิธร สุวรรณเทพ)
Watson Todd, R; Darasawang, P; Reinders, H (2015). Innovation in Language Teaching: Lessons Learned. Darasawang, P; Reinders, H (Ed.): Innovation in Language Teaching and Learning: The Case of Thailand, pp. 160-168, Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2015. (Type: Book Chapter | BibTeX | Tags: Book, Pornapit Darasawang, Richard Watson Todd, พรนภิส ดาราสว่าง)
Watson Todd, R (2015). National-level Educational Innovations in Thailand. Darasawang, P; Reinders, H (Ed.): Innovation in Language Teaching and Learning: The Case of Thailand, pp. 15-28, Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2015. (Type: Book Chapter | BibTeX | Tags: Book, Richard Watson Todd)

2014

Towns, S; Watson Todd, R (2014). Disunity in Cohesion: How Purpose Affects Methods and Results When Analyzing Lexical Cohesion. Proceedings of the 28th Pacific Asia Conference on Language, Information and Computing, Thailand: Cape Panwa Hotel, Phuket, 2014. (Type: Proceeding | Links | BibTeX | Tags: proceeding, Richard Watson Todd, Stuart Towns)
Kiengkay Gnokkhanthone, ทศพร ทองเที่ยง และ ศศิธร สุวรรณเทพ (2014). ความสามารถในการพึ่งตนเองของครัวเรือนในหมู่บ้านทุ่งกาหลง อำเภอปากซ่อง จังหวัดจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. Proceedings การประชุมวิชาการระดับชาติเกษตรแฟร์ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 2 “วิชาการก้าวหน้า ภูมิปัญญาแห่งลุ่มน้ำโขง", ไทย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ, จังหวัดสกลนคร, 2014, (11 หน้า). (Type: Proceeding | BibTeX | Tags: proceeding, Sasitorn Suwannathep, ศศิธร สุวรรณเทพ)
Watson Todd, R (2014). Education as an End in Itself. Proceedings of the 33rd Inter-University Conference “Education Innovation for the Knowledge - based Economy: Curriculum, Pedagogy and Technology”, Bangkok: Arnoma Hotel, 2014. (Type: Proceeding | BibTeX | Tags: proceeding, Richard Watson Todd)
Panseeta, S; Watson Todd, R (2014). Hedging in Discussion Sections: A Comparative Study of ELT Research Articles Published in International and Thai Journals. Proceedings from ICLC 2014: The 6th International Conference on Language and Communication "Language, Media, and Development in East and South-East Asia", Thailand: National Institute of Development Administration, Bangkok, 2014. (Type: Proceeding | BibTeX | Tags: proceeding, Richard Watson Todd, Sayamol Panseeta, ศยามล พันสีทา)
Panseeta S. & Watson Todd, R (2014). A Genre Analysis of 5-star Hotels' Responses to Negative Reviews on TripAdvisor. 2014. (Type: Journal | BibTeX | Tags: Journal, Richard Watson Todd)
Watson Todd, R (2014). Choosing Venues for Publishing Research: A Thai Perspective. Proceedings of the International Conference on Doing Research in Applied Linguistics 2 / Independent Learning Association Conference 2014, Bangkok: King Mongkut's University of Technology Thonburi, 2014. (Type: Proceeding | BibTeX | Tags: proceeding, Richard Watson Todd)
Towns, S; Watson Todd, R (2014). Blueprints or conduits? Using an Automated Tool for Text Analysis. Proceedings of the International Conference on Doing Research in Applied Linguistics 2 / Independent Learning Association Conference 2014, Bangkok: King Mongkut's University of Technology Thonburi, 2014. (Type: Proceeding | Links | BibTeX | Tags: proceeding, Richard Watson Todd, Stuart Towns)
Louw, S; Watson Todd, R; Jimarkon, P (2014). Picking the Ripe Cherry: Extract Selection in Qualitative Research. CD Proceedings of the International Conference on Doing Research in Applied Linguistics 2 / Independent Learning Association Conference 2014, Bangkok: King Mongkut's University of Technology Thonburi, 2014. (Type: Proceeding | BibTeX | Tags: Pattamawan Jimarkon, proceeding, Richard Watson Todd, Stephen Louw, ปัทมวรรณ จิมากร)
Watson Todd, R (2014). Support Adaptive Testing: The Effects of Scaffolds in Computer-based Tests. 2014. (Type: Journal | Links | BibTeX | Tags: Richard Watson Todd, ๋Journal)
Watson Todd, R (2014). Restarts: Symptom or Signal?. 2014. (Type: Journal | BibTeX | Tags: Journal, Richard Watson Todd)
Wongkerd, J; Piyaphanuwat, R; Tanwannarak, P; Suwannathep, S; Ruayruay, E (2014). Development of Facilitate Skill the Ratchaburi Campus Teachers, KMUTT to Support Implementation of Residential College. Proceedings from ICLIST2014: the International Conference on Learning Innovation in Science and Technology, Thailand: Chiangmai, 2014. (Type: Proceeding | BibTeX | Tags: proceeding, Sasitorn Suwannathep, ศศิธร สุวรรณเทพ)
Ratanavilaisakul, R; Assavarak, P (2014). Happiness or Depression, the Psychological Well-being of Elderlies in Ban Bang Khae, Social Welfare Development Center for Older Persons, Thailand. Korea: Renaissance Seoul Hotel, Seoul, 08.01.2014. (Type: Presentation | BibTeX | Tags: Assavarak, Passanan Assavarak, presentations, Ratanavilaisakul, Riruengrong Ratanavilaisakul, ภาสนันทน์ อัศวรักษ์, ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล)
Watson Todd, R; Shih, CM. (2014). Assessing English in Southeast Asia. In Anthony John Kunnan (Ed.), The Companion to Language Assessment, pp. 1-9, John Wiley & Sons. Inc., New York, 2014. (Type: Book Chapter | BibTeX | Tags: Book, Richard Watson Todd)

2013

Watson Todd, R (2013). Identifying New Knowledge in Texts through Corpus Analysis. 2013. (Type: Journal | BibTeX | Tags: Journal, Richard Watson Todd)
Watson Todd, R (2013). Why Do Articles Get Rejected by International Journals?. 2013. (Type: Journal | BibTeX | Tags: Journal, Richard Watson Todd)
Carreon, J; Watson Todd, R (2013). Conflicts between Prioritizing Medical Care and Profit-making for a Thai Hospital. 2013. (Type: Journal | BibTeX | Tags: Journal, Richard Watson Todd)
Chontanawat, J; Wiboonchutikula, P; Buddhivanich, A (2013). Decomposition Analysis of Energy Intensity of Thai Industries. SEEP2013: The 6th International Conference on Sustainable Energy and Environmental Protection, Slovenia: Hotel Habakuk, Maribor, 2013. (Type: Proceeding | BibTeX | Tags: Buddhivanich, Chontanawat, Jaruwan Chontanawat, proceeding, Wiboonchutikula, จารุวรรณ ชนม์ธนวัฒน์)
Carreon, J R; Watson Todd, R; Knox, J S (2013). Medical Tourism Communication of a Thai Private Hospital Website. 2013. (Type: Journal | BibTeX | Tags: Journal, Richard Watson Todd)
159 entries « 1 of 4 »