Publication List

Search :

 

114 entries « 1 of 3 »

2017

สันติ เจริญพรพัฒนา วรรณา เต็มสิริพจน์, ศศิธร สุวรรณเทพ ชมพูนุท สวนกระต่าย และ กฤษณพงศ์ กีรติกร (2017). รายงานการวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพและการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ. 2017. (Type: Report | BibTeX | Tags: report, Sasitorn Suwannathep, ศศิธร สุวรรณเทพ)
Lieungnapar, A; Watson Todd, R; Trakulkasemsuk, W (2017). Genre Induction from A Linguistic Approach. 2017. (Type: Journal | BibTeX | Tags: Journal, Richard Watson Todd, Wannapa Trakulkasemsuk, วรรณภา ตระกูลเกษมสุข)
Watson Todd, R (2017). An Opaque Engineering Word List: Which Words Should A Teacher Focus On?. 2017. (Type: Journal | BibTeX | Tags: Journal, Richard Watson Todd)
Watson Todd, R (2017). Response to Editorial - The Death of the Editorial. 2017. (Type: Journal | BibTeX | Tags: Journal, Richard Watson Todd)

2016

ศศิธร สุวรรณเทพ, (2016). บทบาทของอาจารย์เกื้อหนุนในการเรียนการสอนเชิงรุก : กรณีการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. Proceedings การประชุมวิชาการ The 5th PSU Education Conference “Instructional Design for Autonomous Learners”, ไทย: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, สงขลา, 2016. (Type: Proceeding | BibTeX | Tags: proceeding, Sasitorn Suwannathep, ศศิธร สุวรรณเทพ)
ปินะยาถ สิริรัตนาวงศ์ ศศิธร สุวรรณเทพ, สุเมธ ท่านเจริญ และ ก้องกาญจน์ วชิรพนัง (2016). การศึกษาการเปลี่ยนแปลงบริบทชุมชนช่องสาริกาหลังจากมีการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่. Proceedings การประชุมวิชาการนวัตกรรมเพื่อสุขภาวะชุมชน, ไทย: อาคารเคเอ็กซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, กรุงเทพฯ, 2016, (Abstract). (Type: Proceeding | BibTeX | Tags: Kongkarn Vachirapanang, proceeding, Sasitorn Suwannathep, ก้องกาญจน์ วชิรพนัง, ศศิธร สุวรรณเทพ)
เรวัติ อยู่สุข, ศศิธร สุวรรณเทพ และ สุเมธ ท่านเจริญ (2016). การศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร: กรณีศึกษา ตำบลบ่อเกลือใต้ จังหวัดน่าน. Proceedings การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, ไทย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, จังหวัดนครปฐม, 2016. (Type: Proceeding | BibTeX | Tags: proceeding, Sasitorn Suwannathep, ศศิธร สุวรรณเทพ)
Louw, S; Watson Todd, R; Jimarkon, P (2016). Teacher Trainers’ Beliefs about Feedback on Teaching Practice: Negotiating the Tensions between Authoritativeness and Dialogic Space. 2016. (Type: Journal | BibTeX | Tags: Journal, Pattamawan Jimarkon, Richard Watson Todd, ปัทมวรรณ จิมากร)
Sarwar, I; Suwannathep, S; Tanchareon, S (2016). The Changing Patterns of Mlabri Tribe's Livelihood in Coexistence with Forest. Proceedings from ENRIC 2016: the 2nd Environment and Natural Resources International Conference "Interdisciplinary Approaches to Save Future Earth Environment, Thailand: Krungsri River Hotel, Phra Nakhon Si Ayutthaya, 2016. (Type: Proceeding | BibTeX | Tags: proceeding, Sasitorn Suwannathep, ศศิธร สุวรรณเทพ)
Wongkerd, J; Vasutapitak, P; Suwannathep, S; Thavara, W (2016). A Comparison the Graduates’ Performance in General Education Course. Proceedings from BUU2016: the 5th Burapha University International Conference 2016 "Harmonization of Knowledge towards the Betterment of Society", Thailand: Bangsaen, Chonburi, 2016. (Type: Proceeding | BibTeX | Tags: proceeding, Sasitorn Suwannathep, Warong Thavara, วรงค์ ถาวระ, ศศิธร สุวรรณเทพ)
อิสมา ซาร์วาร์, ศศิธร สุวรรณเทพ และ สุเมธ ท่านเจริญ (2016). ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตที่อยู่ร่วมกับป่าของกลุ่มชาติพันธุ์มละบริ. Proceedings การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ, ไทย: สมุทรปราการ, 2016. (Type: Proceeding | BibTeX | Tags: proceeding, Sasitorn Suwannathep, ศศิธร สุวรรณเทพ)
Maneekhao, K; Tepsuriwong, S (2016). A Study of Thai Students’ Opinions on Books for Extensive Reading. 2016. (Type: Journal | BibTeX | Tags: Journal, Kasamaporn Maneekhao, Maneekhao, Saowaluck Tepsuriwong, Tepsuriwong, กษมาภรณ์ มณีขาว, เสาวลักษณ์ เทพสุริวงศ์)
อภิรมย์ อาทิตย์ตั้ง, ศศิธร สุวรรณเทพ และ ปาณเลิศ ศิริวงศ์ (2016). การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเรื่อง Green Living at KMUTT ผ่านการจัดการเรียนการสอน วิชามนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิต. 2016. (Type: Journal | BibTeX | Tags: Journal, Panalert Sirivongse, Sasitorn Suwannathep, ปาณเลิศ ศิริวงศ์, ศศิธร สุวรรณเทพ)
วรรณชร ไชยเดช, ก้องกาญจน์ วชิรพนัง และ ศศิธร สุวรรณเทพ (2016). การพัฒนาด้านความรู้ ด้านทักษะและด้านทัศนคติผ่านการเรียนการสอนเชิงรุก. 2016. (Type: Journal | BibTeX | Tags: Journal, Kongkarn Vachirapanang, Sasitorn Suwannathep, Wannachorn Chaidet, ก้องกาญจน์ วชิรพนัง, วรรณชร ไชยเดช, ศศิธร สุวรรณเทพ)
Hamilton, G; Watson Todd, R (2016). Investigating Models for Second Language Spelling. 2016. (Type: Journal | BibTeX | Tags: Journal, Richard Watson Todd)
Watson Todd, R (2016). Discourse Topics. John Benjamins, Amsterdam, 2016. (Type: Book | BibTeX | Tags: Book, Richard Watson Todd)

2015

นันทนา บัณฑิตาโสภณ, ศศิธร สุวรรณเทพ และ วรงค์ ถาวระ (2015). การศึกษาผลการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมรายวิชา GEN 241 ความงดงามแห่งชีวิต หลักสูตรนานาชาติ. Proceedings การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, ไทย: จังหวัดกำแพงเพชร, 2015. (Type: Proceeding | BibTeX | Tags: proceeding, Sasitorn Suwannathep, นันทนา บัณฑิตาโสภณ, ศศิธร สุวรรณเทพ)
Wongkerd, J; Suwannathep, S; Thavara, W (2015). Exploring the Graduates' Performance in General Education Course. Proceedings of the Sixth Pacific-Rim Conference on Education, Thailand: Bangsaen Heritage Hotel, Chonburi, 2015. (Type: Proceeding | BibTeX | Tags: proceeding, Sasitorn Suwannathep, ศศิธร สุวรรณเทพ)
พงศ์ หรดาล สุวิมล กีรติพิบูล, พรเลิศ อาภานุทัต ศศิธร สุวรรณเทพ พรรณทิพย์ สุวรรณสาครกุล ขวัญมิ่ง ประเสริฐกุล และ ชมพูนุท สวนกระต่าย (2015). รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติด้านสุขลักษณะที่ดีสำหรับสะพานปลา/ท่าเทียบเรือประมง และตลาดกลางซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำ (มาตรฐานบังคับ). 2015. (Type: Report | BibTeX | Tags: report, Sasitorn Suwannathep, ศศิธร สุวรรณเทพ)
Chankhai, R; Jansamut, P; Rod-im, P; Suwannathep, S; Phoka, N; Soontharapirakkul, K; Duangphakdee, O (2015). Beeswax Harvested from the Abandoned Nests of the Asian Cavity Bees, Apis Cerena. Proceedings from SEATUC: the 9th South East Asian Technical University Consortium Symposium, Thailand: Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima, 2015. (Type: Proceeding | BibTeX | Tags: proceeding, Sasitorn Suwannathep, ศศิธร สุวรรณเทพ)
Suwannathep, S (2015). Restructuring of General Education Program: An Experience of King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT). Proceedings from ICEEPS 2015: the 2015 International Conference on Education, Psychology and Society, Japan: Toshi Center Hotel, Tokyo, 2015. (Type: Proceeding | BibTeX | Tags: proceeding, Sasitorn Suwannathep, ศศิธร สุวรรณเทพ)
Suwannathep, S (2015). Restructuring of General Education Program: An Experience of King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT). Tokyo, Toshi Center Hotel, Japan, 03.02.2015. (Type: Presentation | BibTeX | Tags: presentations, Sasitorn Suwannathep, ศศิธร สุวรรณเทพ)
Watson Todd, R; Darasawang, P; Reinders, H (2015). Innovation in Language Teaching: Lessons Learned. Darasawang, P; Reinders, H (Ed.): Innovation in Language Teaching and Learning: The Case of Thailand, pp. 160-168, Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2015. (Type: Book Chapter | BibTeX | Tags: Book, Pornapit Darasawang, Richard Watson Todd, พรนภิส ดาราสว่าง)
Watson Todd, R (2015). National-level Educational Innovations in Thailand. Darasawang, P; Reinders, H (Ed.): Innovation in Language Teaching and Learning: The Case of Thailand, pp. 15-28, Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2015. (Type: Book Chapter | BibTeX | Tags: Book, Richard Watson Todd)

2014

Kiengkay Gnokkhanthone, ทศพร ทองเที่ยง และ ศศิธร สุวรรณเทพ (2014). ความสามารถในการพึ่งตนเองของครัวเรือนในหมู่บ้านทุ่งกาหลง อำเภอปากซ่อง จังหวัดจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. Proceedings การประชุมวิชาการระดับชาติเกษตรแฟร์ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 2 “วิชาการก้าวหน้า ภูมิปัญญาแห่งลุ่มน้ำโขง", ไทย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ, จังหวัดสกลนคร, 2014, (11 หน้า). (Type: Proceeding | BibTeX | Tags: proceeding, Sasitorn Suwannathep, ศศิธร สุวรรณเทพ)
Panseeta S. & Watson Todd, R (2014). A Genre Analysis of 5-star Hotels' Responses to Negative Reviews on TripAdvisor. 2014. (Type: Journal | BibTeX | Tags: Journal, Richard Watson Todd)
Watson Todd, R (2014). Support Adaptive Testing: The Effects of Scaffolds in Computer-based Tests. 2014. (Type: Journal | Links | BibTeX | Tags: Richard Watson Todd, ๋Journal)
Watson Todd, R (2014). Restarts: Symptom or Signal?. 2014. (Type: Journal | BibTeX | Tags: Journal, Richard Watson Todd)
Wongkerd, J; Piyaphanuwat, R; Tanwannarak, P; Suwannathep, S; Ruayruay, E (2014). Development of Facilitate Skill the Ratchaburi Campus Teachers, KMUTT to Support Implementation of Residential College. Proceedings from ICLIST2014: the International Conference on Learning Innovation in Science and Technology, Thailand: Chiangmai, 2014. (Type: Proceeding | BibTeX | Tags: proceeding, Sasitorn Suwannathep, ศศิธร สุวรรณเทพ)
Ratanavilaisakul, R; Assavarak, P (2014). Happiness or Depression, the Psychological Well-being of Elderlies in Ban Bang Khae, Social Welfare Development Center for Older Persons, Thailand. Korea: Renaissance Seoul Hotel, Seoul, 08.01.2014. (Type: Presentation | BibTeX | Tags: Assavarak, Passanan Assavarak, presentations, Ratanavilaisakul, Riruengrong Ratanavilaisakul, ภาสนันทน์ อัศวรักษ์, ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล)
Watson Todd, R; Shih, CM. (2014). Assessing English in Southeast Asia. In Anthony John Kunnan (Ed.), The Companion to Language Assessment, pp. 1-9, John Wiley & Sons. Inc., New York, 2014. (Type: Book Chapter | BibTeX | Tags: Book, Richard Watson Todd)

2013

Watson Todd, R (2013). Identifying New Knowledge in Texts through Corpus Analysis. 2013. (Type: Journal | BibTeX | Tags: Journal, Richard Watson Todd)
Watson Todd, R (2013). Why Do Articles Get Rejected by International Journals?. 2013. (Type: Journal | BibTeX | Tags: Journal, Richard Watson Todd)
Carreon, J; Watson Todd, R (2013). Conflicts between Prioritizing Medical Care and Profit-making for a Thai Hospital. 2013. (Type: Journal | BibTeX | Tags: Journal, Richard Watson Todd)
Chontanawat, J; Wiboonchutikula, P; Buddhivanich, A (2013). Decomposition Analysis of Energy Intensity of Thai Industries. SEEP2013: The 6th International Conference on Sustainable Energy and Environmental Protection, Slovenia: Hotel Habakuk, Maribor, 2013. (Type: Proceeding | BibTeX | Tags: Buddhivanich, Chontanawat, Jaruwan Chontanawat, proceeding, Wiboonchutikula, จารุวรรณ ชนม์ธนวัฒน์)
Carreon, J R; Watson Todd, R; Knox, J S (2013). Medical Tourism Communication of a Thai Private Hospital Website. 2013. (Type: Journal | BibTeX | Tags: Journal, Richard Watson Todd)
Jimarkon, P; Watson Todd, R (2013). Red or Yellow, Peace or War: Agonism and Antagonism in Online Discussion during the 2010 Political Unrest in Thailand. In A. De Rycker & Z. Mohd Don (Eds.), Discourse and Crisis: Critical Perspectives, pp. 301-322, John Benjamins, Amsterdam, 2013. (Type: Book Chapter | BibTeX | Tags: Book, Pattamawan Jimarkon, Richard Watson Todd, ปัทมวรรณ จิมากร)
Louw, S; Watson Todd, R; Jimarkon, P (2013). When Things Go Wrong: Feedback on Teaching Practice in TESOL. In S. Ben Said & L.J. Zhang (Eds.), Language Teachers and Teaching: Global Perspectives, Local Initiatives, pp. 185-200, Routledge, London, 2013. (Type: Book Chapter | BibTeX | Tags: Book, Pattamawan Jimarko, Richard Watson Todd, ปัทมวรรณ จิมากร)

2012

Worawarong, R; Patamathamakul, C; Suwannathep, S; Polwisate, W (2012). Making Transition towards Student - Centered Learning for the 21st Century: A Case Study in Thailand. Proceedings from ASAIHL 2012: Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning Conference, Philippines: Far Eastern University, Manila, 2012. (Type: Proceeding | BibTeX | Tags: proceeding, Sasitorn Suwannathep, ศศิธร สุวรรณเทพ)
สุภาพ ณ นคร เทพทวี โชควศิน, แจ่มใส เหล่าศิริ ศศิธร สุวรรณเทพ ศิราณี จุโฑปะมา รัชนีวรรณ การค้า วัชรี อมรโรจน์วราวุฒิ ยุพิน งามเนตร์ และ วรารักษ์ ทองรักษ์ (2012). รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาข้อมูลการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปจากมหาวิทยาลัยในเครือข่ายศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย และเครือข่ายบัณฑิตอุดมคติไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. 2012. (Type: Report | BibTeX | Tags: report, Sasitorn Suwannathep, ศศิธร สุวรรณเทพ)
Jaroongkhongdach, W; Watson Todd, R; Keyaravong, S; Hall, D (2012). Differences in Quality between Thai and International Research Articles in ELT. 2012. (Type: Journal | BibTeX | Tags: Journal, Richard Watson Todd, Sonthida Keyuravong, สนธิดา เกยูรวงศ์)
Watson Todd, R (2012). Mixed Methods Data Analysis in Applied Linguistics. 2012. (Type: Journal | BibTeX | Tags: Journal, Richard Watson Todd)
สุวิมล กีรติพิบูล ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์, พรเลิศ อาภานุทัต ศศิธร สุวรรณเทพ และ วรรณา เต็มสิริพจน์ (2012). รายงานศึกษาข้อมูลทิศทางแผนยุทธศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (การศึกษาข้อมูลด้านอาหาร). 2012. (Type: Report | BibTeX | Tags: report, Sasitorn Suwannathep, ศศิธร สุวรรณเทพ)
ศศิธร สุวรรณเทพ, (2012). ประสบการณ์การศึกษาดูงาน ประสบการณ์จัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป 3 มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา. 2012. (Type: Journal | BibTeX | Tags: Journal, Sasitorn Suwannathep, ศศิธร สุวรรณเทพ)
Watson Todd, R (2012). The Effects of Class Size on English Learning at a Thai University. 2012. (Type: Journal | Links | BibTeX | Tags: Journal, Richard Watson Todd)
Tian, W; Watson Todd, R; Darasawang, P (2012). Scaffolding in PhD Supervisory Talk. 2012. (Type: Journal | BibTeX | Tags: Journal, Pornapit Darasawang, Richard Watson Todd, พรนภิส ดาราสว่าง)
Watson Todd, R (2012). Large-sized Language Classes. 2012. (Type: Other | BibTeX | Tags: encyclopedia, Other, Richard Watson Todd)
Watson Todd, R (2012). Creating Humor in Gary Larson's Far Side Cartoons Using Interpersonal and Textual Metafunctions. (Ed.), In Bramlett F (Ed.): Linguistics and the Study of Comics, pp. 37-58, Palgrave Macmillan, New York, 2012. (Type: Book Chapter | BibTeX | Tags: Book, Richard Watson Todd)
Darasawang, P; Watson Todd, R (2012). The Effect of Policy on English Language Teaching at Secondary Schools in Thailand. Louw, E -L; Hashim, A (Ed.): English in Southeast Asia: Features, Policy and Language in Use, (xiv), pp. 207-220, John Benjamins, Amsterdam, 2012. (Type: Book Chapter | BibTeX | Tags: Book, Pornapit Darasawang, Richard Watson Todd, พรนภิส ดาราสว่าง)

2011

Watson Todd, R (2011). What do Thai Policy Makers Think about Education? A Critical Analysis of Published Policy Makers’ Statements. 2011. (Type: Journal | BibTeX | Tags: Journal, Richard Watson Todd)
114 entries « 1 of 3 »