โครงการอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจการจัดการการเรียนรู้ด้วยตนเองและพื้นที่การเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาความเป็นสากล

ในวันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 สายวิชาภาษาร่วมกับศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเอง คณะศิลปศาสตร์ ได้จัด “โครงการอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจการจัดการการเรียนรู้ด้วยตนเองและพื้นที่การเรียนรู้ เพื่อมุ่งสู่การ พัฒนาความเป็นสากล” ให้แก่อาจารย์ นักศึกษา คณะทำงานศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเอง และบุคลากรภาย นอกคณะฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการการเรียนรู้ด้วยตนเอง และพื้นที่การเรียนรู้ เพื่อนำไปสู่ความเป็นสากล รวมถึงการเรียนรู้การออกแบบศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ให้เหมาะสมกับรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยได้รับเกียรติจาก Associate Professor Dr. Garold Murray   จากCentre for Liberal Arts and Language Education Okayama University, Japan เป็นวิทยากรในการจัดอบรมในครั้งนี้ ซึ่งภายใต้หัวข้อ Integrating Self-Access and Social Language Learning Spaces: A key step towards internationalization และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ Imagining the future:Designing   a social space for language learning ให้กับคณะทำงานศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเอง ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 90คน