สัมมนา หัวข้อ Communicative Strategies in the International Organization for New Generation

งานสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา หัวข้อ Communicative Strategies in the International Organization for New Generation เนื่องด้วย หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพและนานาชาติ (MA EPC)   เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้และเข้าใจทฤษฎีของการสื่อสาร  ตระหนักในความแตกต่างทางวัฒนธรรมในการสื่อสารและบทบาทของภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษายุคโลกาภิวัฒน์ และสามารถประยุกต์ความรู้สู่การใช้ภาษาอังกฤษในวิชาชีพ ดังนั้น ทางหลักสูตรฯ จึงมีความประสงค์จัดกิจกรรมโครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา หัวข้อ Communicative Strategies in the International Organization for New Generation  ในวันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561 ขึ้น เวลา 08:30 – 12:15 น. ณ ห้องประชุม SoLA 101-102 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาเข้าใจถึงความสำคัญและเรียนรู้ถึงกลยุทธ์การสื่อสารภาษาอังกฤษในที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ