การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การพัฒนาหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปในระดับรายวิชา”

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561  คณะศิลปศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.วรีสิริ  สิงหศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และประกันคุณภาพ ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การพัฒนาหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปในระดับ รายวิชา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ นักพัฒนาการศึกษา และนักวิจัย ของคณะฯ ได้ร่วมพิจารณา ผลลัพธ์การเรียนรู้/เป้าหมาย (Learning Outcomes) ของรายวิชา เพื่อพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้เป็น หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปของคณะศิลปศาสตร์ ตามแนวทางของ KMUTT QF นอกจากนี้ ยังมีการอภิปรายทำ ความเข้าใจร่วมกันของคณาจารย์ อธิบายกระบวนการและแบ่งกลุ่มย่อยทบทวน PLO, Sub-PLO และ CLO ของรายวิชาต่างๆ ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 50 คน