พิธีรดน้ำขอพรอาจารย์อาวุโส เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2561

เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย คณะศิลปศาสตร์ได้จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรอาจารย์อาวุโสของคณะฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5  เมษายน 2561    วัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ประเพณีไทยและดำรงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอันดีงาม ในการแสดงความเคารพ และความกตัญญูกตเวทิตาแด่อาจารย์อาวุโสผู้มีพระคุณที่ได้สร้างคุณประโยชน์ให้คณะฯ   โดยมี ผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ คณบดีคณะศิลปศาสตร์  เป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้ คณะฯ ได้รับเกียรติจาก อ.รัศมี ชุติมา อ.สมบัติ กิ่งกาญจนวงศ์  อ.กุลวดี แหยมเกตุ และผศ.ชฎา กองจันทร์ อาจารย์อาวุโสมาร่วมงานและให้พรอันเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรและนักศึกษาของคณะฯ นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลให้กับบุคลากรและนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะศิลปศาสตร์